Vedtekter

Vedtekter for Alta Næringsforening

§ 1 Navn
Foreningens navn er Alta Næringsforening.

§ 2 Formål
Alta Næringsforening (ANF) er en næringspolitisk aktør i Altasamfunnet som skal fremme kollektive og bransjespesifikke næringslivsinteresser overfor myndigheter og andre strategiske aktører. Foreningen skal også gjennom prosjektaktiviteter stimulere til økt samarbeid, lønnsomhet og nyskaping i Altas næringsliv.

Alta Næringsforening har ingen partipolitiske tilknytninger eller preferanser.

§ 3 Medlemskap
ANF skal være åpen for medlemskap for alle bedrifter og næringsdrivende innen kommunen uavhengig av bransjetilknytning. Medlemskap for bedrifter og næringsdrivende utenfor kommunen skal godkjennes av styret.

For å bli betraktet som næringsdrivende må hovedinntekten være næringsinntekt.

§ 4 Utmeldelse, eksklusjon
Utmeldelse skal skje skriftlig eller pr e-post til ANF innen 1. oktober og trer i kraft 1. januar året etter. Kontingent for inneværende år refunderes ikke ved utmelding. Ved utmeldelse senere enn 1. oktober, vil bedriften forbli medlem også neste år.

Styret kan velge å ekskludere et medlem enten etter krav fra et annet medlem eller på eget initiativ. Et ekskludert medlem kan anke styrets beslutning til Årsmøtet som avgjør saken med simpelt flertall. Ankefrist er 3 uker fra vedtak om eksklusjon kom til medlemmets kunnskap.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av styret for ett år ad gangen. Foretas det endring av kontingentens størrelse, skal medlemsbedriftene ha informasjon om dette innen 1. august i året før kontingentendringen trår i kraft.

Kontingenten fastsettes etter et differensiert system knyttet til foretakenes størrelse. Kontingent som ikke er betalt innen regnskapsårets utgang kan etter styrets beslutning medføre at medlemskapet blir strøket.

Dersom et medlem ikke har sagt opp sitt medlemskap innen 1. oktober og kontingenten for inneværende år ikke er innbetalt ved årsskifte, vil ANF ha krav på kontingenten for det påfølgende år uavhengig av en senere utmeldelse eller en eventuell eksklusjon.

§ 6 Styrets sammensetning.
Styret skal bestå av 5-8 medlemmer. Styremedlemmer og styrets leder velges av Årsmøtet for en periode på to år. Styrets leder og nestleder velges ved separat valg. Uttredelse rulleres slik at tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styrets leder, nestleder og medlemmer kan gjenvelges for ubegrenset antall perioder. Varamedlemmer velges ikke.

Kun representanter for medlemsbedrifter er valgbare til styreverv i ANF, og vervet kan kun innehas så lenge medlemskapet opprettholdes.

Styret skal ha en sammensetning med minimum 40 % av hvert kjønn.

§ 7 Styrets arbeid
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer krever det. Styret har besluttende myndighet på vegne av ANF.

§ 8 Styrets beslutninger
Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av medlemmene er til stede.

For gyldig vedtak kreves mer enn 50 % av de avgitte stemmer. Ved en eventuell stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.

Det føres protokoll fra styremøtene. Direktør, eller den denne bemyndiger, fører protokollen.  Protokollen undertegnes av de tilstedeværende styremedlemmene.

§ 9 Signaturrett og prokura
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap undertegner på foreningens vegne. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges av Årsmøtet med en funksjonstid på tre år. Årsmøtet velger også Valgkomiteens leder. Uttredelse rulleres slik at ett medlem kan tre ut hvert år, eventuelt gjenvelges for tre nye år. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen.

Valgkomiteens mandat er å innstille nye kandidater til styret og valgkomiteen, samt å forslå honorarsatser for ANFs tillitsvalgte overfor Årsmøtet i ANF.  

Valgkomiteens leder eller et av valgkomiteens medlemmer skal møte på Årsmøte og presentere innstillingen.

Medlemmer som vil fremme forslag om nye styremedlemmer, kan kontakte medlemmer av valgkomiteen eller valgkomiteens leder. Forslag kan også formidles til ANFs ledelse som vil videreformidle slike til valgkomiteen.

§ 11 Årsmøtet
Årsmøtet er ANFs øverste organ. Styret innkaller til Årsmøtet med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen kan også skje per e-post. Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, årsregnskap, valgkomiteens innstilling og dokumenter knyttet til eventuelt andre saker på sakslisten.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned.

Årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 % av stemmene skriftlig krever det.

§ 12 Stemmeregler for årsmøtet
Alle møtende medlemmer som har betalt forfalt kontingent, har stemmerett.

Stemmerettene på Årsmøtet er fordelt etter følgende kriterier:

Medlemmer med 1-5 ansatte: 1 stemme
Medlemmer med 6-20 ansatte: 2 stemmer
Medlemmer med 21-100 ansatte: 3 stemmer
Medlemmer med 101 og flere ansatte: 4 stemmer

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av de saker som er nevnt i §§ 14 og 15. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Alta Kommune kan møte på årsmøtet med 2 representanter som har tale – og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

§ 13 Saker som behandles på årsmøtet
Årsmøtet velger innledningsvis møteleder og referent.

Årsmøtet godkjenner fullmakter og teller opp stemmeretter.

De saker som skal behandles er:
 
  1. Styrets årsberetning
  2. Årsregnskap
  3. Valg av styrets leder, nestleder og styremedlemmer
  4. Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
  6. Andre saker som er fremmet av styret eller er meldt inn fra medlemmer

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 1 uke før årsmøtet. Saker som fremmes av medlemmer sendes ut som en korrigering av sakslisten.

§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av Årsmøtet eller et ekstraordinært Årsmøte. Kun styret kan fremme forslag om vedtektsendringer overfor Årsmøtet. Medlemmer kan skriftlig melde forslag til endring til selskapets ledelse eller direkte til styret. Styret vil deretter behandle forslaget i styremøte og eventuelt fremme det til beslutning på det første Årsmøtet med sin anbefaling.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på Årsmøtet. 

§ 15 Oppløsning
Forslag om oppløsning av ANF, eller om å inngå i fusjon o.l. med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål, kan fremsettes av styret eller av minst 10 % av ANFs medlemmer regnet i stemmeretter på Årsmøtet. Slike forslag skal fremlegges skriftlig og begrunnes. Saken skal først behandles av det første ordinære årsmøtet og sendes ut til medlemmene 1 måned før årsmøtet er berammet. Endelig avgjørelse treffes på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte som innkalles med 1 måneds varsel.

For å vedta forslaget kreves minst ¾ flertall av avgitte stemmer både på det ordinære årsmøtet og det etterfølgende ekstraordinære årsmøtet.

Disponering av ANFs midler ved oppløsning avgjøres av årsmøtet